İdeal Mimarlık

http://www.idealmimarlik.com/musteriler/karacadag-kalkinma-ajansi-r-99

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

2006 yılında “pilot” uygulama olarak kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarından sonra, Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2008/14306 sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile 8 bölgede daha Kalkınma Ajansı kurulması kararlaştırılmıştır. 5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede “yerelliği” ve “iyi yönetişimi” esas alan yeni bir model sunmaktadır.

Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş gerekçesi, “bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi”dir. Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal yapılardır.

Ajansların kuruluşuyla, kaynakların hem yerinde ve daha etkin kullanılması, hem de iller ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTS-İBBS) dikkate alınarak alt bölge düzeyinde; planlama, koordinasyon, uygulama, izleme ve değerlendirme fonksiyonları olan yeni hizmet bölgeleri ve birimlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Yereldeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar merkezin koordinasyonu ve yönlendirmesi ile Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecektir.

2009 yılı Ağustos ayında Genel Sekreterin atanmasının ardından, Ajansımız, bütün kalkınma ajansları için belirlenen temel kuruluş amacına ulaşma yolunda, kurumsallaşmasını hızlı bir şekilde tamamlayarak; çok kısa süre zarfında, bölgesel planlama, programlama, koordinasyon, program yönetme, izleme değerlendirme, yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Sadece hibe dağıtacak bir kuruluş olmayan Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma ve gelişmenin yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini sağlayarak yerelde yeni bir “yönetişim” mekanizması sunmaktadır. Güçlü bir insan kaynakları potansiyelini barındıran Ajansımızda farklı branşlarda en az bir yabancı dil bilen 31 uzman görev yapmaktadır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 26 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’ne üye olmuştur. Ajans, EURADA üyesi olmakla, farklı ülkelerde kurulmuş olan bölgesel kalkınma ajansları ile bilgi ve tecrübe paylaşma, bölgesel ekonomik kalkınmada “iyi örnekleri” ve yenilikçi teknikleri yakından takip etme ve TRC2 Bölgesinde yaygınlaştırma, farklı kalkınma ajansları arasında işbirliği projeleri geliştirme, AB bölgesel kalkınma stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulmaktadır. 

Ajansımıza bağlı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri, hem bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımını yapmakta, hem yatırımcılara “ücretsiz” danışma hizmeti vermekte, hem de yatırımcıların önündeki “bürokratik engelleri” asgari düzeye indirmeye çalışmaktadır.

Gerek ülkemizde ve özellikle bölgemizde Kalkınma Ajanslarının kurulması, büyük bir heyecan ve beklenti oluşturmuştur. Bu süreçte, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede ve bölgesel gelişmeyi gerçekleştirerek bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmada Kalkınma Ajansımıza büyük görevler düşmektedir.

© Copyright 2009-2024 | İdeal Mimarlık - All Rights.

Yakuplu Mah. 65 Sk. No:35 K.2, D:.5, 34524 Beylikdüzü / İstanbul - TÜRKİYE

Hızlı İletişim : +90 212 428 01 52 | Whatsapp +90 533 404 88 89 | E-mail : info@idealmimarlik.com

Sayfa Başı